Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

HỦY BỎ VÀ HOÀN TIỀN

Nếu, sau khi thanh toán đã được thực hiện, cần phải hủy nó, vui lòng liên hệ với chúng tôi: Tđiện thoại: +44 20 3807 9690 E-mail: thông tin@vnz.bz... Xin lưu ý rằng việc hoàn lại tiền chỉ được thực hiện đối với thẻ mà thanh toán đã được thực hiện.