Chính sách hoàn lại tiền

Chính sách hoàn lại tiền

HỦY BỎ VÀ HOÀN TIỀN

Nếu sau khi hoạt động thanh toán cần phải hủy, vui lòng liên hệ với chúng tôi: Điện thoại: +44 20 3807 9690 E-mail: thông tin@vnz.bz... Xin lưu ý rằng việc hoàn lại tiền chỉ được thực hiện đối với thẻ mà thanh toán đã được thực hiện.